Algemene voorwaarden

Artikel 1.Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Xanic zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Op de Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 2. Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen van Xanic zijn vrijblijvend en Xanic behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen en tenzij de voorraad strekt.

2.2 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen of custom made producten.

2.3 Aanbiedingen of kortingen kunnen niet met elkaar worden gecombineerd.

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in Euro’s, inclusief 21% BTW en exclusief handlings- en verzendkosten.

3.2 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en/of typefouten. Gewijzigde prijzen hebben geen invloed op reeds geplaatste bestellingen.

3.3 Betaling kan geschieden per iDEAL of handmatige overboeking.

3.4 Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.5 Zodra de betaling van uw bestelling bij ons binnen is, wordt uw bestelling gereed gemaakt en verzonden.

 

Artikel 4. Levering

4.1 De door Xanic opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Xanic streeft ernaar de bestellingen binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling aan te bieden ter bezorging.

4.2 De verzending wordt per e-mail aan u bevestigd.

4.3 Xanic streeft ernaar om uit voorraad te leveren. Sommige sieraden worden per bestelling speciaal voor de klant gemaakt. Indien een sieraad niet op voorraad is, en deze gemaakt moet worden, kan de levertijd een aantal dagen langer worden. Hiervan wordt u per e-mail of per telefonisch contact op de hoogte gehouden. Indien de verwachte levertijd voor u niet acceptabel is, kan de order door u kosteloos worden geannuleerd.

4.4 Xanic hanteert geen verzendkosten vanaf 50 euro. Uw bestelling wordt netjes verpakt en verzonden via PostNL. Wij streven ernaar om uw bestelling binnen 2 werkdagen te verzenden, mits de producten op voorraad zijn.

 

 Artikel 5. Retourneren/Ruilen

5.1 Voor de bestellingen van Xanic geldt een zichttermijn van 7 dagen vanaf de dag ná aflevering. Bent u niet tevreden over het artikel, dan kunt u het, ongedragen en in de originele verpakking retourneren.

5.2 Mocht het artikel om bepaalde reden beschadigd aankomen, dient u Xanic hiervan binnen 24 uur per e-mail op de hoogte te stellen.

Uw bestelling kan geretourneerd worden;

  • binnen de zichttermijn van 7 dagen
  • als het artikel compleet is
  • in de originele staat en in de Xanic Jewelry verpakking
  • als aangetekende verzending, bijvoorbeeld via PostNL. Uiteraard kunt u het pakketje ook op de normale wijze verzenden, echter zijn wij dan niet verantwoordelijk voor het zoekraken van het pakketje. Wij adviseren daarom dan ook een aangetekende verzending. De pakketkosten zijn voor uw eigen rekening.

5.3 Uw aankoopbedrag inclusief eventuele verzendkosten van de heenzending worden uiterlijk binnen 7 dagen aan u terugbetaald.

5.4 Het ruilen van een artikel voor hetzelfde artikel in een andere maat of kleur, geldt als een nieuwe bestelling. U retourneert uw oude bestelling binnen de zichttermijn en plaatst een nieuwe bestelling.

5.5 Moet een artikel geruild worden door een fout van Xanic of door een defect, dan zijn de kosten uiteraard voor rekening van Xanic.

 

Artikel 6. Garantie

6.1 De garantiebepaling is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij Xanic in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen of repareren. Als een product niet kan worden gerepareerd of als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag.

6.2 De garantie heeft betrekking op materiaal- en productiefouten. Breuk, verkleuringen en krassen evenals andere beschadigingen veroorzaakt door het dragen van de sieraden zijn uitgesloten. Voorgaande ter uitsluitende beoordeling van Xanic.

6.3 Indien u aanspraak kunt maken op de garantieregeling ontvangt u het gerepareerde artikel retour, of een nieuw artikel, of, mocht het artikel niet meer in de collectie voorkomen, dan een gelijkwaardig sieraad uit de collectie van Xanic naar keuze.

6.4 Bij gebruikmaken van deze garantie dient altijd vooraf aan de retourzending contact te worden opgenomen met Xanic met uw verzoek om reparatie of omruiling met opgaven van de defecten.

6.5 Garantie is niet van toepassing op items gekocht bij sample sales of onbevoegde verkooppunten. 

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 Xanic is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op de webshop en overige uitingen van Xanic, wat door Xanic onbedoeld verstrekt is.

7.2 Xanic is niet aansprakelijk voor formaat- en/of kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

 

Artikel 8. Overmacht

8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Xanic ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Xanic gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Xanic kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 9. Diversen

9.1 Indien u aan Xanic schriftelijk opgave doet van een adres, is Xanic gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Xanic schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

9.2 Wanneer door Xanic gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Xanic deze Voorwaarden soepel toepast.

9.3 Xanic is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

9.4 Geschillen tussen partijen kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

9.5 Eventuele klachten kunt u schriftelijk of per e-mail aan Xanic doorgeven.